Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website Bastaard.net (hierna te noemen: Bastaard). Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden absoluut niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.
Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Bastaard aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Bastaard kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Bastaard en/of haar licentiegevers. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Bastaard.

Externe links
Deze site bevat links naar externe websites. Bastaard is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Onjuistheden
Bastaard stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via ons contactformulier. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!